Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är uteslutande av informativ karaktär och får endast användas för informativa ändamål. Den information, prognoser, förväntningar, värderingar eller uppskattningar som finns på vår hemsida, representerar inte på något sätt garantier för framtida resultat. Även om den information som finns på vår hemsida har undersökts och värderats vara av en rimlig och korrekt karaktär, är alla former av egendomsinvesteringar spekulativ karaktär. CarParkFly d.o.o. (härefter CarParkFly) och/eller dess agenter kan inte garantera någon form av avkastning eller annan inkomst baserat på informationen som presenteras här.

Benämningen av alla dokumentnamn, fotografier och siffror på denna webbsajt är endast till för beskrivande syften och förbinder inte på något sätt GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly d.o.o. eller konstituerar några kontrakterande eller andra förhållanden mellan mottagaren av detta dokument och GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly d.o.o.

Alla investerare ska utföra sina egna undersökningar, analyser, due diligence, dra sina egna slutsatser och fatta egna beslut. Alla områden som rör skattemässiga eller särskilda juridiska eller tekniska frågor måste riktas till advokater, revisorer, konsulter eller andra yrkesutövare med lämpligt tillstånd, certifiering eller kvalifikation för sådan rådgivning.

Genom att läsa och granska den information som denna webbsajt innehåller, erkänner och godkänner användaren att CarParkFly, och/eller dess agenter tar inte på sig och härmed friskriver sig allt ansvar till alla parter för någon förlust eller skada orsakat vid användning av informationen häri, eller fel eller underlåtenhet i informationen i innehållet på denna webbsajt, vid investeringsbeslut, oavsett om fel eller underlåtenhet resulterar från oaktsamhet, misstag eller andra orsaker.

Investerare måste utföra sina egna undersökningar, analyser, due diligence, dra sina egna slutsatser, och ta sina egna beslut. Områden som har med skatt eller specifik juridiska eller tekniska frågor bör refereras till advokater, revisorer, mäklare, eller annan yrkesmässigt licensierade, kvalificerade eller auktoriserade att ge sådana råd.

Under inga omständigheter ska CarParkFly, och/eller dess agenter vara ansvarig mot någon part för någon direkt, indirekt, specifik, oavsiktlig skada av något slag som kan uppstå vid användning av denna webbsajt eller i informationen som den innehåller. CarParkFly, och/eller dess agenter friskriver sig specifikt från garantier, inklusive, men inte begränsat till, angivet eller indirekt angivet för potentiella vinster, räntor för avkastning, eller investeringstidslinjer som diskuteras eller refereras till häri.

Investeringskontrakt

Varje kund, på egen begäran, och före fullgörandet av investeringskontraktet, får en period på femton dagar att se över kontraktet, som ett icke-bindande erbjudande. Tidsfristen för granskning av kontraktet börjar vid den tidpunkt förslaget skickas till kunden, vilket gör det möjligt för mottagaren att granska det noggrant och bekanta sig med dess juridiska konsekvenser och/eller anlita en juridisk expert för att tolka det.