FAQ

Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Inköpsprocess och betalning

Annonspriset för en parkeringsplats är €23 000.

Den enda accepterade betalmetoden för inköp av en parkeringsplats hos CarParkFly eller andra projekt från projektutvecklaren är banköverföring. När medel överförs, måste namnet på bankkonto innehavaren vara identiskt med namnet på kontraktet som skrivs på med projektutvecklaren.

Vänligen observera att vi accepterar inte kontantbetalningar, kryptovalutor eller några andra betalmetoder än traditionell banköverföring.

Ja, du kan reservera en parkeringsplats genom att betala en deposition på €1 000. Detta leder till en av de följande händelserna:

 • Om du väljer att betala den första delbetalningen, kommer depositionen (€1 000) dras av från den första delbetalningen (€10 000).
 • Om du väljer att inte betala den första delbetalningen, kommer inte depositionen (€1 000) att återbetalas.

Ja, standardproceduren för betalning är att du betalar inköpspriset i två delbetalningar: en första delbetalning på €10 000 och en andra delbetalning på €13 000. Perioden mellan delbetalningarna är 3 månader. Du kan också välja alternativet att betala hela inköpspriset på en gång.

Utifall du inte betalar den andra delbetalningen, har du rätt till återbetalning på 5% av din första delbetalning enligt kontraktet med projektutvecklaren.

När du köper en parkering, måste du följa de betalinstruktioner du får av projektutvecklaren (GNH Real Estate Developments d.o.o.). Inköpsmedlen måste överföras direkt till projektutvecklaren som är ägaren av parkeringarna som du köper och projektet i sin helhet. Detta kvalificerar inköpet som en direkt fastighetsöverföring och försäkrar maximal transparens för inköpsprocessen.

Dina investeringsmedel hanteras endast av projektutvecklaren, och aldrig av CarParkFly d.o.o. eller någon annan av dess partners.

Nej, CarParkFly och projektutvecklaren tar inte några avgifter eller extra kostnader.

Om du väljer att låta CarParkFly hantera uthyrning av din parkering, då kommer vissa avgifter tillkomma. Se ytterligare information i sektionen “Vad kostar det att hyra ut en parkering?” nedan.

Som bevis av ägandeskap av din parkering kommer du att få en officiell lagfart i ditt namn eller ditt företagsnamn. Lagfarten är registrerad vid den lokala myndigheten och utfärdad av myndigheterna. Du kommer också få ett kvitto för betalning och ett köpekontrakt från projektutvecklaren.

Lagfarten utfärdas vid projektets överlämnande (dvs. när konstruktionen är färdig).

Vid köp av parkering innan konstruktionen är fullgjord (ett off-plan inköp), kommer du behöva skriva på två kontrakt:

 • Kommersiellt samarbetsavtal: Syftet med detta kontrakt är att etablera och beskriva förhållandet mellan dig och utvecklaren. Grunden till kontraktet är att du ingår ett gemensamt samarbete med utvecklaren gällande ditt köp i CarParkFly projektet. Detta gemensamma samarbete är nödvändigt då projektet inte har fullgjorts vid tiden för köpet. Kontraktet fastställer rättigheterna och skyldigheterna för var och en av kontrakterande part tillsammans med gemensamma mål för involverade parter, som slutligen är fullgörandet av projektet såväl som transfer av ägandeskap av parkeringsplatsen till dig.
 • Köpekontrakt: Du kommer att få ett slutgiltigt köpekontrakt som fastställer alla detaljer för inköp av parkeringsplats. Detta kontrakt kan endast skapas när projektet har levererats då vissa detaljer inte kan specificeras innan konstruktionsarbetet har fullgjorts.

Uthyrning, försäljning och användning av parkering

Ja, det finns två möjligheter att generera avkastning: 1) genom att hyra ut parkeringen till andra användare, och 2) genom att sälja den med vinst. Du kan läsa mer om uthyrning och försäljning av din parkering i svaren på frågorna “Kan jag hyra ut min parkering till andra användare?” och “Kan jag sälja min parkering?” nedan.

OBS: Vi kan inte på något sätt garantera att din(a) parkering(ar) kommer att generera avkastning. Såsom med alla andra investeringar, finns risker involverade och vi rekommenderar att du söker oberoende rådgivning från en professionell investeringsrådgivare innan du köper en eller flera parkeringar inom vår anläggning.

Ja, då du är ägaren av parkeringen, kan du hyra ut den såsom du själv föredrar och även ingå alla slags hyresavtal du vill. De allmänna användarvillkoren för parkeringsanläggningen måste givetvis respekteras. Du kan beställa de allmänna användarvillkoren genom att kontakta oss.

Vad det gäller uthyrning har du tre olika alternativ:

 • Förvaltningsavtal (CarParkFly hanterar uthyrningen åt dig)
 • Tredje part serviceleverantör (en tredje part serviceleverantör hanterar uthyrningen åt dig)
 • Självförvaltande parkeringsplatser (du hanterar uthyrningen själv)

CarParkFly erbjuder dig att hantera dina parkeringar åt dig. Uthyrningen är exklusiv, vilket betyder att CarParkFly kommer att hantera alla uthyrningar utan möjlighet för ägaren att använda någon del. Villkoren för detta samarbete fastställs i ett speciellt avtal (Förvaltningsavtal) som kan beställas genom att kontakta oss. Vänligen observera att valet att utnyttja vår uthyrningsservice är ditt eget, och att inte någon parkeringsägare är skyldig att ingå något hyresavtal gällande deras parkeringar.

Om du väljer att själv ta hand om att hyra ut parkeringsplatsen till andra användare, är det nödvändigt att göra vissa mindre praktiska arrangemang med CarParkFly angående användningen av din(a) parkeringsplats(er) då majoriteten av parkeringsplatserna inom anläggningen kommer hanteras av CarParkFly. De praktiska arrangemangen beskrivs i Förvaltningsavtalet. Din potentiella avkastning kommer att bero på olika faktorer såsom pris för uthyrning, frekvens, säsongsbetoning, allmänna marknadsförhållanden, etc., men också dina marknadsföringsinsatser, utgifter relaterade till uthyrningen, etc.

Förvaltningsavtalet är ett valfritt avtal som ger dig möjligheten att tjäna en passiv inkomst genom uthyrning av din parkering. Avtalet skrivs mellan dig och CarParkFly d.o.o., ach fastställer rättigheterna och skyldigheterna för var och en av de kontrakterande samarbetande parterna. Om du väljer att skriva på Förvaltningsavtalet, så kommer CarParkFly hantera all uthyrning och tilläggstjänster åt dig.

Om du har skrivit på Förvaltningsavtalet, kommer du att ta fördel av en så gott som jämlik distribution (allokering) av uthyrningen som hanteras av CarParkFly. All uthyrning är allokerad så jämlikt som möjligt bland parkeringsägare som har skrivit på avtalet.

Tilläggstjänster (såsom biltvätt/rengöring) är anslutna till de specifika uthyrningarna som de bokas med. Avkastning som de genererar tillskrivs den individuella parkeringsägaren som äger den parkering som använts för den specifika uthyrningen och dess tilläggstjänster.

Om du inte skrivit på Förvaltningsavtalet, kommer du inte kunna ta fördel av allokeringen av uthyrning hos CarParkFly, utan måste förse och hantera all din uthyrning själv. Tilläggstjänster måste också förses och hanteras av dig själv.

Varje parkeringsägare som har skrivit på Förvaltningsavtalet är berättigad till en procentsats av avkastningen som genereras av dennes parkering(ar). Beräkningen av procentsatsen för avkastningen baseras på 1) avkastningen för uthyrning och tilläggstjänster, och 2) utgifterna relaterade till parkeringarna:

 1. Avkastningen inkluderar all slags avkastning inklusive uthyrning, biltvätt/rengöringsservice och alla andra tilläggstjänster.
 2. Utgifterna inkluderar alla utgifter relaterade till driften av parkeringsanläggningen och beräknas av revisorn för CarParkFly d.o.o. i slutet av det räkenskapsåret. Varje ägares utgifter beräknas genom att dela de totala driftskostnaderna med antalet ägda parkeringsplatser. De sammanlagda utgifterna relaterade till alla tilläggstjänster för varje individuell parkering tas med i beräkningen och tillskrivs den relevanta parkeringsägaren.

All uthyrning – med och utan tilläggstjänster – allokeras så jämlikt som möjligt bland de individuella parkeringsägarna för att distribuera avkastning och underhållskostnader så jämlikt och rättvist som möjligt.

Utbetalning av avkastning till parkeringsägarna kommer att ske en gång om året till ägarens konto.

Varje parkeringsägare som har skrivit på Förvaltningsavtalet är berättigad till en procentsats av avkastningen som genereras av dennes parkering(ar). Detta inkluderar all slags avkastning inklusive uthyrning, biltvätt/rengöringsservice och alla andra tilläggstjänster.

Beräkningen av procentsatsen för avkastningen baseras på 1) avkastningen för uthyrning och tilläggstjänster, och 2) utgifterna relaterade till parkeringarna. Utgifterna inkluderar alla utgifter relaterade till driften av parkeringsanläggningen och beräknas av revisorn för CarParkFly d.o.o. i slutet av det räkenskapsåret. Varje ägares utgifter beräknas genom att dela de totala driftskostnaderna med antalet ägda parkeringsplatser. De sammanlagda utgifterna relaterade till alla tilläggstjänster för varje individuell parkering tas med i beräkningen och tillskrivs den relevanta parkeringsägaren. All uthyrning och tilläggstjänster allokeras så jämlikt som möjligt bland de individuella parkeringsägarna för att distribuera avkastning och underhållskostnader så jämlikt och rättvist som möjligt.

Utbetalning av avkastning till parkeringsägarna kommer att ske en gång om året till ägarens konto.

Nej, det interna läget för parkeringen gör ingen skillnad för villkoren för uthyrning eller avkastning då all uthyrning delas lika mellan parkeringsägare som har skrivit på Förvaltningsavtalet. Tilläggstjänster såsom biltvätt/rengöring kommer också delas så lika som möjligt mellan parkeringsägarna.

Ja, som ägare av parkeringen, är du berättigad till att använda den själv.

Din rätt till att använda parkeringen är föremål för de allmänna användarvillkoren, som kan beställas genom att kontakta oss. Din rätt till användning av parkeringen kan också påverkas om du väljer att ingå avtal användning av din parkering med ParkFly Split eller någon annan.

Om du väljer att skriva på Förvaltningsavtalet, kommer du förlora dina rättigheter att använda parkeringen då all uthyrning kommer att hanteras av CarParkFly. I detta fall måste parkeringen under alla omständigheter vara tillgänglig för CarParkFly kunder i enlighet med Förvaltningsavtalet, och delad användning/uthyrning är därför inte ett alternativ.

Om du väljer att låta en tredje part serviceoperatör hantera uthyrning, kan delad användning/uthyrning vara ett alternativ, men dina möjligheter att använda parkeringen själv kommer helt och hållet att bero på ditt avtal med tredje part operatören.

Om du väljer att hantera uthyrningen själv, är delad användning/uthyrning ett alternativ då du själv bestämmer vem som kommer att använda din parkering och när.

Om du väljer att hantera uthyrning av din parkering själv, kommer de associerade kostnaderna helt och hållet bero på ditt sätt att driva affärsrörelsen.

Om du väljer att låta CarParkFly hantera uthyrning av din parkering, måste du skriva på ett skriftligt avtal (Förvaltningsavtal) som fastställer alla utgifter relaterade till förvaltningen av parkeringen. Detta avtal kan beställas genom att kontakta oss.

Ja, eftersom du är parkeringens ägare, kan du sälja den när du vill och använda den mäklare du själv väljer. Observera att du själv är ansvarig för att beräkna försäljningspris, hitta köpare och hantera försäljningstransaktionen. Du är också ansvarig för alla utgifter eller extra kostnader relaterade till försäljningen, såsom registreringsavgifter, skatter, etc.

CarParkFly är inte skyldiga att hjälpa parkeringsägare att hitta potentiella köpare eller att delta i någon annan säljrelaterad aktivitet.

OBS: Vi kan inte på något sätt garantera att din(a) parkering(ar) kommer att generera avkastning. Precis som med andra investeringar, finns risker involverade och vi rekommenderar att du söker oberoende rådgivning från en professionell investeringsrådgivare innan du köper en eller flera parkeringar inom vår anläggning. Vi rekommenderar starkt att du genomför din egen due diligence innan du fattar något beslut om inköp.

Ja, du är berättigad till att sälja parkeringen även om du endast har betalat den första delbetalningen. Detta är möjligt eftersom projektutvecklaren anser att du är ägaren av fastigheten vid denna tidpunkt. Om du säljer din parkering måste köparen överföra medel för inköp direkt till dig och inte till projektutvecklaren. Den officiella överföringen av ägandeskapet (som inkluderar utfärdande av lagfart och registrering vid fastighetsregistret) och kommer inte utföras förrän projektet överlämnas.

Det finns inte någon övergripande exitstrategi för parkeringsanläggningen som sådan, då alla parkeringar kommer att ägas av individuella investerare eller företag när projektet överlämnas. Men CarParkFly och projektutvecklaren utesluter inte alternativet att sälja hela parkeringsanläggningen till en investerare eller operatör. Detta kommer kräva godkännande från alla individuella parkeringsägare att sälja sina parkeringar till föreslaget pris och villkor. Med andra ord betyder detta att försäljningen inte kan fullgöras om en eller flera parkeringsägare inte godkänner föreslagna villkor.

De möjliga exitstrategierna för individuella investerare kan sammanställas som följer:

 • Individuell försäljning: Den individuella parkeringsägaren säljer sin parkering själv eller genom en mäklare som denne själv valt. Parkeringsägaren hanterar alla praktiska aspekter gällande försäljningen.
 • Försäljning av hela parkeringsanläggningen: Hela parkeringsanläggningen säljs till en köpare, vilket kräver godkännande från alla individuella parkeringsägare. CarParkFly och projektutvecklaren assisterar med alla praktiska aspekter gällande försäljningen, men parkeringsägare förväntas delta i försäljningsprocessen.

Övrigt

Det övergripande syftet med att köpa en parkeringsplats i CarParkFly kan antingen vara 1) att använda den själv eller 2) att hyra ut den på lång sikt till slutanvändare. Uthyrningen av enheterna kan baseras på en årlig hyresavkastning.

OBS: Vi kan inte på något sätt garantera att din(a) parkering(ar) kommer att generera avkastning. Precis som med andra investeringar, finns risker involverade och vi rekommenderar att du söker oberoende rådgivning från en professionell investeringsrådgivare innan du köper en eller flera parkeringar inom vår anläggning. Vi rekommenderar starkt att du genomför din egen due diligence innan du fattar något beslut om inköp.

Projektutvecklaren GNH Real Estate Developments d.o.o. äger projektet. Detta inkluderar marken som projektet konstrueras på såväl som projektet i sig.

När du köper en parkering blir du en ägare till den individuella parkeringen. Ägandeskapet berättigar dig alla rättigheter till parkeringen, inklusive rätten till att sälja den, hyra ut den och använda den själv.

Efter överlämnande av projektet, kommer alla parkeringar att ägas av individer eller företag. Projektutvecklaren kommer att äga alla andra områden som inte inte kontrakterats specifikt som ägda av andra individer eller företag, inklusive – men inte begränsat till – allmänna områden och områden utanför.

Sedan slutet av 2020 har Mr. Leo Penovic varit projektchef för projektet. Mr. Leo Penovic har 25 års erfarenhet som civilingenjör och projektchef för flera storskaliga projekt såsom Centar Zagreb (€245 milj.).

Arkitekterna för projektet är företaget Roje Arhitektura d.o.o. som har levererat alla tekniska ritningar och lämnat in alla officiella ansökningar (speciella villkor, byggnadstillstånd, etc.).

Under konstruktionsfasen upp till överlämnandet, är projektet försäkrat av entreprenören.

Från det ögonblick som projektet har överlämnats, är de individuella parkeringsägarna ansvariga för att försäkra sin egen egendom. Vid denna tidpunkt är det möjligt att ta ut fastighetsförsäkring (mot risker för fastigheten såsom jordbävning, översvämning, eldsvåda, etc.), fastighetsägares ansvarsförsäkring, etc. En del försäkringsbolag erbjuder även äganderättsförsäkring såväl som försäkringar mot förlorad vinst (om fastigheten leasas).

CarParkFly kommer att ha moderna säkerhetslarmsystem och högkvalitativ videobevakning som sköts av en av Kroatiens ledande företag inom säkerhet. Parkeringsanläggningen kommer att ha säkert access in- och utgångssystem som också kommer att bevakas 24/7.

När ett gemensamt beslut måste tas, har parkeringsägarna möjlighet att delta i en online videokonferens som organiseras av CarParkFly. Alla parkeringsägare kommer att bjudas in till eventet och notifieras om resultatet via email. Deltagande i konferensen såväl som röstning är valfritt för båda, för alla parkeringsägare.

Beslutet i sig baseras på en demokratisk princip där varje parkeringsägare har rösträtt motsvarande de antal parkeringar som denne äger (t ex. om du äger 1 parkering ger det dig 1 röst, äger du 5 parkeringar ger det dig 5 röster, etc.). Alla parkeringsägare har rättighet till att föreslå sina egna lösningar för beslutet som finns till hands oavsett antalet parkeringar ägda. Den föreslagna lösningen med de flesta röster kommer att avgöra beslutet.

Parkeringsägare som har skrivit på Förvaltningsavtal kommer – i enlighet med avtalet – representeras av CarParkFly, som tar alla beslut å deras vägnar. Detta betyder att alla parkeringsägare som låter CarParkFly hantera deras uthyrning av deras egen parkering, också kommer att lämna över sin rösträtt till CarParkFly och låta CarParkFly ta alla gemensamma beslut åt dem.